คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัศณะ ปัญญาโชติ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริศรา อ่ำทุ่ง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำปาน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพรรณ ปานทุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญ์สินี แจ่มทุ่ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจีรนันท์ บัวผัน
ตำแหน่ง : กรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริณัฐ ชูเที่ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรพงศ์ แก้วทุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภัทร เล็กศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงค์พัฒน์ ศักดิ์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิ์รี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิ่งนภา แสงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสาสาธารณสุข
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวิชญะญ์ พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภัทร อิ่มผึ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยพล ปานทุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5