คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ มั่นทุ่ง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ โพธิ์ใคร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี โสภา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลศรี เสือทุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายแม้น เสือทุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิน ปานทุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการบุญธรรม ฐิตาจาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ เป้ทุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ