กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเกศชฏากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ