ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายสุจินต์ โสภา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน