ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม

นางสาวอรุณี โสภา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม

นางสาวอรุณี โสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจันตรี แย้มไพเราะ