ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม

นางสาวอรุณี โสภา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม

นางสาวอรุณี โสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0869258782
อีเมล์ : aurunee8782@gmial.com

นางสาวจันตรี แย้มไพเราะ
เบอร์โทร : 0642351962
อีเมล์ : may87yaemphairoa@gmail.com