กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวดารารัตน์ หล่อประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร : 0881553596
อีเมล์ : dararat.12@hotmail.com