กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรทัย จินดาประสาน
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0932542514
อีเมล์ : nonggirl23@gmail.com