กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรทัย จินดาประสาน
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1