กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : kanittahoonsing@gmail.com

นางสาวดารารัตน์ หล่อประดิษฐ์