กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดารารัตน์ หล่อประดิษฐ์