กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดารารัตน์ หล่อประดิษฐ์