กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไอรฎา นุชเกิด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3