กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางไอรฎา นุชเกิด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3