กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหรรษา บุญนายืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1