คณะผู้บริหาร

นายนพดล อินทร์ลับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956314251
อีเมล์ : krunoph@gmail.com