คณะผู้บริหาร

นายนพดล อินทร์ลับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา