ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณี โสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0869258782
อีเมล์ : aurunee8782@gmial.com
ที่อยู่ :
185ม.4ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศจ.สุโขทัย
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2562-ปัจจุบัน รร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูชำนาญการ
ปี2559 รร.บ้านหนองเฒ่า ครู คศ.1
ปี2557 รร.บ้านวังโพรง ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน(การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง)ระดับยอดเยี่ยม
2 อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนระดับเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป4-6 ระดับชาติ
4 เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปี 2562