กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0932542514
อีเมล์ : nonggirl23@gmail.com
ที่อยู่ :
222 หมู่ 1 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
เครื่องราช : ปม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเขี่ยวชาญ
2560 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเชี่ยวชาญ
2561 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเชี่ยวชาญ
2562 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเชี่ยวชาญ
2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเชี่ยวชาญ
2564 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครูเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอน รางวัลอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน ระดับ เหรียญเงิน ปี 2564
2 โรงเรียน รับรางวัล โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ปี 2563
3 รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 2563
4 จัดนิทรรศการสมัชชาคุณธรรม ปี 2562
5 เป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการทบทวนมติ ก.ค.ศ.
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ปี 2557
7 รับเชิญเป็นวิทยากรโรงเรียนปลอดขยะ ให้ความรู้คณะครู ชุมชน ปี 2562
8 รางวัล MOE AWARDS สาขาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562
9 รางวัล MOE AWARDS ด้านการแก้ไขป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
10 ชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2556
11 ผ่านประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 1 ดาว ปี 2562
12 ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการคลิปวีดีโอ การจัดการขยะในสถานศึกษา ปี 2562
13 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านระดับดี ในระดับภาค ปี 2561
14 สื่อสารความดี ความพอเพียง งานสมัชชาคุณธรรม ระดับภาค ปี 2562
15 ได้รับการคัดเลือกรางวัล "Best Practice" ระดับภาค ปี 2560 การบริหารจัดการขยะ
16 รองชนะเลิศอันดับ 1 การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ปี 2560
17 โครงงานคุณธรรม ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2562
18 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2561 โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
19 Moe awards ด้านการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560
20 สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ระดับประเทศ ปี 2560
21 เลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ประจำปี 2559
22 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561
23 สถานศึกษาสีขาว ระดับประเทศ ประจำปี 2559
24 ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ประจำปี 2560
25 ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ปี 2562