ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
นางสาวจุฬารัตน์ แดงอิ่ม ตำแหน่งพนักงานราชการ (อ่าน 158) 17 ต.ค. 64
นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์ ตำแหน่งบุคลากรทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 125) 16 ต.ค. 64
นางสาวจันตรี ไพเราะ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 120) 16 ต.ค. 64
นางไอรฏา นุชเกิด ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 112) 16 ต.ค. 64
นางสาวอรุณี โสภา ตำแหน่งครูชำนาญการ (อ่าน 111) 16 ต.ค. 64
นางนิสากร วุฒิสารเจริญ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 132) 16 ต.ค. 64
นางเกศชฏากานต์ พุ่มพวง ตำแหน่งครูชำนาญการ (อ่าน 53) 16 ต.ค. 64
นางสาวธนพร เอื่ยมทอง ตำแหน่งครู (อ่าน 52) 16 ต.ค. 64
นางขนิษฐา หุ่นสิงห์ ตำแหน่งครู (อ่าน 51) 16 ต.ค. 64
นางอรทัย จินดาประสาน ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ (อ่าน 57) 16 ต.ค. 64