มาตรการ COVID-19 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
มาตรการ Covid19
จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน
จุดคัดกรอง
อสม.ทุ่งหลวง1
จุดอาคารเรียน ป.3
จุดคัดกรอง4
จุดคัดกรอง3
จุดคัดกรอง2
จุดคัดกรอง
จุดบริการล้างมือ
จุดคัดกรอง
มาตรการป้องกัน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
สร้างความเข้าใจชีวิตวิถีใหม่