ข่าวประชาสัมพันธ์
News 43 ดร. จรณเดช บุปผาชาติ ออกตรวจราชการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
News 42 ชุมชนเข้มแข็ง : โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ที่ร่วมด้วยช่วยกันสูบน้ำระบายน้ำที่ท่วมขังในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียน
News 41 ประชุม : เตรียมพร้อมเปิดเรียน
News 40 แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เรื่อง การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
น้อมเกล้ารำลึก องค์สมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม
11 ต.ค.2564 มอบเงินอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
ประกาศโรงเรียน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงโควิด ฉบับที่ 7
มอบอาหารเสริม(นม)
ประกาศแจ้งรับเงินเยียวยา 2000 บาท
ขอความร่วมมือ มาตรการโควิด ชุมชน
ประกาศโรงเรียน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงโควิด ฉบับที่ 6
การเรียนการสอนออนไลน์ On-Line โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ประกาศ ปรับการเรียนการสอน ฉบับที่ 5
ประกาศ ปรับการเรียนการสอน ฉบับที่ 4
News31 ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ประกาศ ปรับการเรียนการสอน ฉบับที่ 3
ประกาศ ปรับการเรียนการสอน ฉบับที่ 2
ประกาศโรงเรียน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงโควิด
NEWS 30 24 มิ.ย.2564 ขอบคุณ ศน.สมปอง ราษี สพป.สุโขทัย เขต 1 มานิเทศวิถีใหม่แบบบูรณาการ สู่มิติคุณภาพ อนุบาลคีรีมาศฯ
NEWS 29 21 มิ.ย.2564 มอบเกียรติบัตรผลงานระดับชาติและระดับเขตพื้นที่ ในการพัฒนานักเรียนของคณะครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 ขอชื่นชมคณะครูทุกท่าน ผลงาน RT NT ONET ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และ ONET ได้อันดับ 2 ของ
NEWS 28 18 มิ.ย.2564 ทีมงานท่าน ส.ส.ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา แมสและแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
NEWS 27 ผอ.นพดล อินทร์ลับ นำ ด.ญ.ฐิติกาญจน์ น้อยคำ รับเหรียญ HERO การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 (Reading Test) ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ได้
NEWS 26 ศน. สมปอง ราษี มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
News25 เปิดเทอม1 ปีการศึกษา 2564
News24 ประชุมผู้ปกครอง เทอม1 ปีการศึกษา 2564
News23 ผอ.นพดล อินทร์ลับ ร่วมกิจกรรมชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด
News 22 แจ้งแก้ไขประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.256 เวลา 9.00 น.เลื่อนเป็น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากหมู่ 9 มีการประชุมกับท่านนายอำเภอคีรีมาศ
แจ้งงดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 10 มิ.ย.2564
News 20 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
News19 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564