ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ ทองงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0956314251
อีเมล์ : krunoph@gmail.com