เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านราวป่าแค ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2
บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
3
บ้านหลังวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
4
บ้านท่ามะเกลือ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
5
บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
6
บ้านวัดกลาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
7
บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
8
บ้านวัดบึง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
9
บ้านวัดยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอครีมาศ จังหวัดสุโขทัย
10
บ้านหน้าวัดบึง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
11
บ้านหนองอ้อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
12
บ้านหนองเกียง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
13
บ้านหนองหมี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย