ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล 2

2

5

7

ชั้นอนุบาล 3

7

6

13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

10

11

21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

13

15

28

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

12

10

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8

11

19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

16

7

23

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10

19

29

รวม

78

84

162