ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564


ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น / ตำแหน่ง

อ.2

6

4

10

นางเกศชฏากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.3

3

5

8

นางนิสากร วุฒิสารเจริญ
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ป.1

7

5

12

น.ส.อรุณี โสภา
ครู คศ.2 ชำนาญการ

ป.2

10

11

21

นางอรทัย จินดาประสาน
ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ

ป.3

13

13

26

นางไอรฏา นุชเกิด
ครูผู้ช่วย

ป.4

12

10

22

น.ส.ธนพร เอี่ยมทอง
ครู คศ.1  

ป.5

8

13

21

น.ส.ขนิษฐา หุ่นสิงห์ 
ครู คศ.1 

ป.6

17

7

24

น.ส.หรรษา บุญนายืน 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

รวม

76

68

144

รวมบุคลากร ทั้งหมด 15 คน


ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2564ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น / ตำแหน่ง

อ.2

6

4

10

นางเกศชฏากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2 ชำนาญการ

อ.3

3

5

8

นางนิสากร วุฒิสารเจริญ
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ป.1

7

5

12

น.ส.อรุณี โสภา
ครู คศ.2 ชำนาญการ

ป.2

10

11

21

นางอรทัย จินดาประสาน
ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ

ป.3

13

13

26

นางไอรฏา นุชเกิด
ครูผู้ช่วย

ป.4

12

10

22

น.ส.ธนพร เอี่ยมทอง
ครู คศ.1  

ป.5

8

13

21

น.ส.ขนิษฐา หุ่นสิงห์ 
ครู คศ.1 

ป.6

17

7

24

นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ครู บุคลากร คณิตศาสตร์

 

รวม

76

68

144

รวมบุคลากร ทั้งหมด 14 คน