หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                   
           โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เปิดทำการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ได้แก่

           ๑.ระดับปฐมวัย เปิดการเรียนการสอน  ชั้นอนุบาล ๒ - ๓

           ๒.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดการเรียนการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖