หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                    โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เปิดทำการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น  2 ระดับ  ได้แก่

1.ระดับปฐมวัย เปิดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2 - 3


2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6