พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

๑.๒ พันธกิจ (Mission)
 
          ๑. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
          ๒. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต
          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
              สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
          ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานเป็นคนดี คนเก่ง ในทักษะศตวรรษที่ ๒๑
          ๕. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
          ๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่

๑.๓ เป้าประสงค์ (Purpose)

           ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
           ๒. ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต
           ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ  
               ของผู้เรียน ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
          ๔. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี
              คนเก่ง ในทักษะศตวรรษที่ ๒๑   
          ๕. ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)   
              ก่อประโยชน์ต่อการศึกษา
          ๖. องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายจัดการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่ 
                
๑.๔ กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies)

              กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
              กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งกระบวนการบริหารและการจัดการ
              กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างเครือข่ายการบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วม