วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

๑.๑  วิสัยทัศน์ (Vision)


         การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี บนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่ สู่ทักษะศตวรรษที่ ๒๑


ปรัชญาฺ    :      พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี  หมายถึง  สามัคคี คือ พลัง

คำขวัญ     :    เรียนดี กีฬายอด ประพฤติเยี่ยม

อัตลักษณ์   :    รับผิดชอบดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตอาสา

เอกลักษณ์  :    ท้องถิ่นหัตถกรรม ทำงานปั้น