วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานชีวิตแบบวิถีใหม่ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทักษะศตวรรษที่ ๒๑
 

ปรัชญาฺ 

พลํ สงฺฺฆสฺส สามคฺคี  หมายถึง  สามัคคี คือ พลัง

คำขวัญ

เรียนดี กีฬายอด ประพฤติเยี่ยม

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้งาม

เอกลักษณ์

ท้องถิ่นหัตถกรรม ทำงานปั้น