ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)เดิมชื่อโรงเรียนวัดบึง เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ แยกจากโรงเรียนวัดดุสิดาราม  ทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อาศัยศาลาวัดบึงเป็นอาคารเรียนเริ่มแรกเปิดเรียนมีนักเรียน  ๑๒๐ คน  ครู ๒ คน  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒๙.๙  ตารางวา
         พ.ศ.๒๕๑๐ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๔ กรมสามัญ จำนวน ๕ ห้องเรียน  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐ บาท ประชาชน ๗,๕๐๐ บาท สร้างเมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๐ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๐ ในวันที่  ๑ พฤษภาคม   ๒๕๑๑  ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
         พ.ศ.๒๕๑๒ ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จำนวน ๔ ห้องเรียนงบประมาณ
๑๔๐, ๐๐๐ บาท สร้างบ้านพัก ๑ หลัง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้วพ.ศ.  ๒๕๑๕  ได้งบประมาณ สร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ๓๑๒  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ.๒๕๑๗ ได้งบประมาณ สร้าง อาคารเรียนแบบ  ๐๐๘  จำนวน  ๕  ห้องเรียน งบประมาณ   ๒๗๕,๐๐๐ บาท สร้างเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๘ เสร็จเมื่อ  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๑๘
         พ.ศ.๒๕๑๙ ได้งบประมาณ สร้าง บ้านพักครู  ๑  หลัง  งบประมาณ ๖๐, ๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๒๐ ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

         พ.ศ.๒๕๒๘  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และ สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ๑ สนาม  งบประมาณ  ๖๙๘,๐๐๐  บาท
         พ.ศ. ๒๕๓๓ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖  จำนวน  ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาทและสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ขนาด ๘ ที่นั่ง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ.๒๕๓๕ ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ (พิเศษ)  จำนวน  ๑ ชุด (๔ ถัง) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐  บาท
         พ.ศ.๒๕๔๑ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  งบประมาณ ๑,๙๒๔,๗๐๐ สร้างเมื่อ  ๑๑ กันยายน  ๒๕๔๑ เสร็จเมื่อ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๔๑
         ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  ได้อนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) เพื่อเป็นเครือข่ายสหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
 

ประวัติโรงเรียน