ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิชาการ
04 มิ.ย. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 การเรียน การสอน onair และ online ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
Learn From Home 
นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Learn From Home ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 63 ประชุมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 พ.ค. 63 ประชุมออนไลน์ สพฐ. Covid-19

ประกาศด่วนที่สุด

สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. DLTV15
2. www.dltv.ac.th


3. www.youtube.com/obectvonline

4. www.facebook.com/obectvonline
5. www.obectv.tv

09 มี.ค. 63 นักเรียน ป.2 ป.4 ป.6 สอบมาตรฐานกลาง
09 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
06 มี.ค. 63 ผอ.พบนักเรียนและคณะครู หน้าเสาธงวันแรก รับตำแหน่งใหม่
05 มี.ค. 63 ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ นายนพดล อินทร์ล้บ