ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 64 ประชุมตามคำสั่ง สพป.สท.1 ที่ 316/2564
ผอ.ประชุม ตามคำสั่ง สพป.สท.1 ที่ 316/2564 เวลา 09.00 น. 
เรื่องร่างแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
หนังสือ ศธ 04158/3600 ลว.4 พย 64
สพป.สท.1/สุภาพ สพป.สท.1 นโยบายและแผน
12 พ.ย. 64 ประชุมศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศ
ผู้อำนวยการ ประชุมดรงเรียนบ้านยางเมือง เวลา 13.30 น. 
หนังสือ ที่ ศธ 04158.013/ว005
โรงเรียนบ้านยางเมือง/สุภาพ ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศ
11 พ.ย. 64 เปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
10 พ.ย. 64 ประชุมครูแนะแนว
นางสาวธนพร เอี่ยมทอง ประชุมครูแนะแนว ออนไลน์ google meet เวลา 13.00 น. 
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/สุภาพ สปพ.สท.1/กลุ่มนิเทศ
22 ต.ค. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 /ผอ.นพดล
การเรียนการสอนรูปแบบ onsite
ห้องประชุมโรงเรียน โรงเรียน
21 ต.ค. 64 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สพป.สท.1
18 ต.ค. 64 ประชุมจัดตั้งงบประมาณน้ำท่วม ปี 2564
สพป.สท.1
ผอ.รร.
21 ก.ย. 64 อบรมโครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศาสตร์พระราชา(แก้ไขเนื่องจากผอ.เขตติดประชุมด่วน)

สพป.สท.1
17 ก.ย. 64 ประชุมประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

โรงเรียนศรีคีรีมาศ
16 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ประกาศโรงเรียน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงโควิด ฉบับที่ 7

01 ก.ย. 64 ถึง 15 ก.ย. 64 นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
รูปแบบ On-hand , On-demand และ On-line ผสมผสานตามบริบทของแต่ละชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.
02 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เปิดเรียนวันที่ 1 กันยายน 2564
19 ก.ค. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 ปรับการเรียนการสอน ตามสถานการณ์โควิด-19
ปรับการเรียนการสอน ในรูปแบบ ON-HAND
เปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE วันที่ 2 สิงหาคม 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ โควิด-19 จะแจ้งให้ทราบต่่อไป.
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ปกติ ฝ่ายวิชาการ
11 มิ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ทุกชั้นเรียน
27 พ.ค. 64 ถึง 28 พ.ค. 64 ชี้แจงผู้ปกครอง การเรียนการสอน เปิดภาคเรียน 1/2564
รายละเอียด ปรับตามสถานการณ์ มาตรการเฝ้าระวังโควิด ขอให้ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลอย่่างใกล้ชิด

ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ค. 64 ถึง 26 พ.ค. 64 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
คณะครูและบุคลากร ทุกท่าน
22 มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
นางไอรฎา นุชเกิด  คณะกรรมการคุมสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำลาด ชุดที่ 64
นางสาวจุฬารัตน์ แดงอิ่ม คณะกรรมการคุมสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านนากาหลง ชุดที่ 67
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
คำสั่ง สพป.สท.1 ที่67/2564
สพป.สท.1/สุภาพ นิเทศ
17 มี.ค. 64 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564
ผอ. ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม สพป.สท.1/สุภาพ สพป.สท.1
05 มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการ Onet 2563
ผอ. ประชุมหัวหน้าสนามสอบ ศูนย์สนามสอบโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาOnet ระดับมัธยม

ครูหรรษา คณะกรรมการกลาง โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน
สพป.สท1/สุภาพ นิเทศ
04 มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ Onet 2563
น.ส.ขนิษฐา  หุ่นสิงห์ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ Onet 2563

สพป.สท.1/สุภา่พ นิเทศ
25 ก.พ. 64 ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนาวัง"รุ่งอรุณแห่งความสุข"
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง/สุภาพ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
23 ก.พ. 64 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเช็คสถิติการมาเรียนของนักเรียน
Online ICT Talent True  ผ่าน Treu V room
1. ผอ
2.ครูจุฬารัตน์
3.ครูดารารัตน์
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)Online/True Vroom True
23 ม.ค. 64 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ผอ.
สุภาพ/โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สหกรณ์ครู
22 ม.ค. 64 ถึง 25 ม.ค. 64 นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET NT RT กลุ่ม ครั้งที่ 1
นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET NT RT กลุ่ม ครั้งที่ 1
22 ม.ค.64 บ้านนาสระลอย บ้านเนินยาง บ้านป้อมประชานุกูล
25 ม.ค.64 บ้านนากาหลง บ้านน้ำลาด บ้านนาเชิงคีรี
สุภาพ/ตามตาราง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
19 ม.ค. 64 ขอเชิญประชุม
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564
สปพ.สท.1/สุภาพ อำนวยการ
05 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ มาตรการ covid-19
มาตรการ covid-19
26 ธ.ค. 63 สอนชดเชย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สอนชดเชย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชุดพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
16 ธ.ค. 63 ร่วมโครงการ Library : Care the Bear
ผู้อำนวยการที่ อว 0617.9/ว069 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พิบูลสงคราม
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พิบูลสงคราม ม.พิบูลสงคราม
01 ธ.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 64 เปิดเทอม 2/2563
ปีการศึกษา 2563
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 ธ.ค.2563
ทุกระดับชั้น บริหารทั่วไป
19 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

19-30 พ.ย.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ทุกระดับชั้น บริหารทั่วไป
12 พ.ย. 63 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกล้วย
ศธ 04158.008/ว.17 โรงเรียนบ้านกล้วย
กีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านกล้วยเกมส์ 08.30 น.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกล้วย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย/สุภาพ โรงเรียนบ้านกล้วย
28 ต.ค. 63 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภา
ศธ 04158/3541 ลว.26 ตุลาคม 2563
นายนพดล  อินทร์ลับ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2563 ของ ผอ.สพป.สท.1
08.30-10.00 น. 
สพป.สท.1/สุภาพ อำนวยการ
28 ต.ค. 63 ร่วมตอบข้อซักถาม
ศธ 04158/3531 ลว.26 ตุลาคม 2563
นางอรทัย จินดาประสาน
ร่วมตอบข้อซักถามการประเมินรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2563 ของ ผอ.สพป.สท.1
09.00-12.00 น. 
สพป.สท.1/สุภาพ อำนวยการ
27 ต.ค. 63 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้อำนวยการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สท 52404/1196 ลว. 16 ตุลาคม 2563 
09.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ชั้น 3
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ชั้น 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
22 ต.ค. 63 ประชุมครูกีฬา
่นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ศธ 04158.013/041 ลว.19 ตุลาคม 2563
13.00 น. 
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี/สุภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
19 ต.ค. 63 ถึง 22 ต.ค. 63 จัดทำ vtr เพื่อพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
ศธ 04158/3467
ผู้อำนวยการ

สพป.สท.1/สุภาพ สพป.สท.1
16 ต.ค. 63 ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
ผู้อำนวยการ
09.00 น.

.013/040 ลว 15 ตุลาคม 2563

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล/สุภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
16 ต.ค. 63 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
ด่วนที่สุด ศธ 04158/3446 ลว 15 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการ
15.00 น.  ห้องประชุม PLC สพป.สท.1
ห้อง PLC สพป.สท.1 /สุภาพ สพป.สท.1
12 ต.ค. 63 ประชุมเพื่อรับการประเมินรับรางวัลคุรุสภา
ผู้อำนวยการ 
ห้องประชุม vdo conference สพป.สท.1 12 ต.ค.2563 เวลา 13.30 น.
ศธ 04158/3394 ลว 9 ตุลาคม 2563
ห้องประชุม vdo conference สพป.สท.1/สุภาพ อำนยการ
07 ต.ค. 63 ถึง 08 ต.ค. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กศจ.
ผอ.นพดล อินทร์ลับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย บุคคล กศจ.สุโขทัย
01 ต.ค. 63 วิทยากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี ที่ ศธ 04158.08/ว025 ลว.28 ก.ย.2563
นางสาวหรรษา บุญนายืน
เป็นวิทยากร วันที่ 1 ต.ค.2563- 1 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น.-16.00 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา/สุภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรคีรี
30 ก.ย. 63 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
ศธ 04158/3151 ลว. 21 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์/สุภาพ ส่งเสริม
29 ก.ย. 63 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563
คณะครู
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/ชุดผ้าไทย /สุภาพ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
26 ก.ย. 63 ถึง 27 ก.ย. 63 การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21/2560
ด่วนมาก ที่ศธ 04158/3040 ลว.10กันยายน 2563
1. ผอ.
2. นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
3. นางสาวธนพร เอี่ยมทอง (ครูวิชาการ)
4. นางสาวอรุณี  โสภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
บ้านหมอรีสอร์ท/แต่งกายสุภาพ งานบุคคล
25 ก.ย. 63 ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผอ.
นางอรัญญา ขันอินทร์
ศธ 04158/3060 ลว 11 กันยายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย / ชุดผ้าไทย บุคคล
25 ก.ย. 63 การมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย
นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
เวลา 08.00 น. 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษา กศจ.สุโขทัย
23 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 พานักเรียนชั้นป.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.คีรีมาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน/โรงพยาบาลคีรีมาศ รพ.สต.ทุ่งหลวง
23 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 สัมมนาวิชาการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการ
(เกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน)
เขาค้อ/สุภาพ บุคคล
22 ก.ย. 63 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายนพดล อินทร์ลับ
นางสาวธนพร เอี่ยมทอง
08.30 - 16.30

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเชื่อมศิริสนธิ์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์/สุภาพ นิเทศ
21 ก.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ก.ย. 63 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ในการดูแลของกลุ่มทรู
ผู้อำนวยการ
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ True VROOM เวลา 10.30-12.00 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
VROOM /สุภาพ บริษัท ทรู
19 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกาา
นายนพดล อินทร์ลับ
นางอรทัย จินดาประสาน
เตรียมคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย/สุภาพ กลุ่มส่งเสริม
17 ก.ย. 63 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมุทิตาจิตอำเภอคีรีมาศ ปี 2563
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ ชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
08 ก.ย. 63 รับการชี้แจงเตรียมการนิเทศบูรณาการโดยใชัพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
09.00 น. 
1. ศน.สมปอง
2. ผอ.ชูชาติ ขาวป้อม
3. ผอ.ฆัสรา เกษมสำราญ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/สุภาพ นิเทศ
06 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม/สุภาพ สพป.สท.1/ บุคคล
03 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวลา 10.00 น. 
ผู้อำนวยการ นายนพดล อินทร์ลับ
ศธ 04158/2971 ลว. 2 กันยายน 2563
ห้องประชุม สพป.สท.1/สุภาพ สพป.สท.1/ บุคคล
02 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
ผู้อำนวยการ
เวลา 14. 00 นน.
ศธ 04158.013/032 ลว 2 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง/สุภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
01 ก.ย. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
วันที่ 1กันยายน 2563เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 1 สพป.สท.1
ศธ 04158/2872 ลว 28 สค 2563
สพป.สท.1/สุภาพ บุคคล
30 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
นางไอรฎา นุชเกิด 
กลุ่มนิเทศ ศน.ณัฐพัชร์ 0810455528
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ศธ 04158/2675 ลว 11 สิงหาคม 2563
ห้องเอนกประสงคื 1 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอรื/สุภาพ นิเทศ
29 ส.ค. 63 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
นางไอรฎา นุชเกิด
เวลา 08.00 น.- 16.30 น. 
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ศธ 04158/2773 ลว.21 สิงหาคม 2563
สุภาพ กลุ่มนิเทศ
27 ส.ค. 63 ประชุมชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
ศธ 04158.035/ว05 ลว 24 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. 
การจัดงานให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ผอ.นพดล อินทร์ลับ
โรงเรียนวัดหนองกก/สุภาพ ชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
16 ส.ค. 63 อบรม ITA
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มส่งเสริม
30 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตาม ตรวจราชการ ศธจ.สท.

07 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิชาการ
04 มิ.ย. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 การเรียน การสอน onair และ online ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
Learn From Home 
นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Learn From Home ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 63 ประชุมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 พ.ค. 63 ประชุมออนไลน์ สพฐ. Covid-19

ประกาศด่วนที่สุด

สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. DLTV15
2. www.dltv.ac.th


3. www.youtube.com/obectvonline

4. www.facebook.com/obectvonline
5. www.obectv.tv

09 มี.ค. 63 นักเรียน ป.2 ป.4 ป.6 สอบมาตรฐานกลาง
09 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
06 มี.ค. 63 ผอ.พบนักเรียนและคณะครู หน้าเสาธงวันแรก รับตำแหน่งใหม่
05 มี.ค. 63 ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ นายนพดล อินทร์ล้บ

กำหนดเปิดเรียน onsite จะประกาศให้ทราบในภายหลัง