ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 63 ถึง 27 ก.ย. 63 การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21/2560
ด่วนมาก ที่ศธ 04158/2839 ลว.27 สิงหาคม 2563
1. ผอ.
2. นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
3. นางสาวธนพร เอี่ยมทอง (ครูวิชาการ)
4. นางสาวอรุณี  โสภา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา/แต่งกายสุภาพ งานบุคคล
25 ก.ย. 63 การมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย
นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
เวลา 08.00 น. 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษา กศจ.สุโขทัย
23 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 พานักเรียนชั้นป.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.คีรีมาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน/โรงพยาบาลคีรีมาศ รพ.สต.ทุ่งหลวง
22 ก.ย. 63 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายนพดล อินทร์ลับ
นางสาวธนพร เอี่ยมทอง
08.30 - 16.30

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเชื่อมศิริสนธิ์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์/สุภาพ นิเทศ
21 ก.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ก.ย. 63 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ในการดูแลของกลุ่มทรู
ผู้อำนวยการ
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ True VROOM เวลา 10.30-12.00 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
VROOM /สุภาพ บริษัท ทรู
19 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกาา
นายนพดล อินทร์ลับ
นางอรทัย จินดาประสาน
เตรียมคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย/สุภาพ กลุ่มส่งเสริม
17 ก.ย. 63 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมุทิตาจิตอำเภอคีรีมาศ ปี 2563
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ ชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
08 ก.ย. 63 รับการชี้แจงเตรียมการนิเทศบูรณาการโดยใชัพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
09.00 น. 
1. ศน.สมปอง
2. ผอ.ชูชาติ ขาวป้อม
3. ผอ.ฆัสรา เกษมสำราญ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)/สุภาพ นิเทศ
06 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม/สุภาพ สพป.สท.1/ บุคคล
03 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวลา 10.00 น. 
ผู้อำนวยการ นายนพดล อินทร์ลับ
ศธ 04158/2971 ลว. 2 กันยายน 2563
ห้องประชุม สพป.สท.1/สุภาพ สพป.สท.1/ บุคคล
02 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
ผู้อำนวยการ
เวลา 14. 00 นน.
ศธ 04158.013/032 ลว 2 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง/สุภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
01 ก.ย. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
วันที่ 1กันยายน 2563เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 1 สพป.สท.1
ศธ 04158/2872 ลว 28 สค 2563
สพป.สท.1/สุภาพ บุคคล
30 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
นางไอรฎา นุชเกิด 
กลุ่มนิเทศ ศน.ณัฐพัชร์ 0810455528
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ศธ 04158/2675 ลว 11 สิงหาคม 2563
ห้องเอนกประสงคื 1 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอรื/สุภาพ นิเทศ
29 ส.ค. 63 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
นางไอรฎา นุชเกิด
เวลา 08.00 น.- 16.30 น. 
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ศธ 04158/2773 ลว.21 สิงหาคม 2563
สุภาพ กลุ่มนิเทศ
27 ส.ค. 63 ประชุมชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
ศธ 04158.035/ว05 ลว 24 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. 
การจัดงานให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ผอ.นพดล อินทร์ลับ
โรงเรียนวัดหนองกก/สุภาพ ชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
16 ส.ค. 63 อบรม ITA
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มส่งเสริม
30 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตาม ตรวจราชการ ศธจ.สท.

07 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิชาการ
04 มิ.ย. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 การเรียน การสอน onair และ online ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
Learn From Home 
นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
Learn From Home ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 63 ประชุมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 พ.ค. 63 ประชุมออนไลน์ สพฐ. Covid-19

ประกาศด่วนที่สุด

สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. DLTV15
2. www.dltv.ac.th


3. www.youtube.com/obectvonline

4. www.facebook.com/obectvonline
5. www.obectv.tv

09 มี.ค. 63 นักเรียน ป.2 ป.4 ป.6 สอบมาตรฐานกลาง
09 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
06 มี.ค. 63 ผอ.พบนักเรียนและคณะครู หน้าเสาธงวันแรก รับตำแหน่งใหม่
05 มี.ค. 63 ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ นายนพดล อินทร์ล้บ